اهداف

 اهداف

 

   

اهداف كلان شهرداري ، منبعث از طرح جامع تهران و برنامه ريزي استراتژيك شوراي اسلامي شهر تهران درافق 1404، در ارتباط با معاونت خدمات شهري:

1. فراهم سازي شرايط، بسترها و زمينه هاي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پايه آرمان هاي يك جامعه اسلامي؛

2. درك عميق از نيازهاي شهروندان و توزيع عادلانه فرصت ها و امكانات شهري ميان همه گروه هاي شهروند؛

3. رواج فرهنگ شهروندي و شهرنشيني از طريق ارتقاء آگاهي هاي مردم از حقوق و بويژه تكاليف شهروندي؛

4. بسترسازي براي مشاركت شهروندان در اداره شهر جهت تحقق شهر شهروندمدار؛

5. حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا و منابع طبيعي) و ايمن سازي شهردر مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيب ها؛

6. ساده سازي دريافت خدمات و تسهيلات شهري توسط همه شهروندان؛

7. بهبود و ارتقاء كيفيت محيطي و وضعيت كالبدي شهر؛

8. توجه به پاكيزگي، سرسبزي و زيبايي فضاهاي شهر؛

9. ساماندهي وضعيت دفع زباله شهر تهران؛

10 . رفع يا كاهش انواع آلودگي هاي زيست محيطي؛

11 . ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران؛

12 . ساماندهي سيما و منظر شهري با تاكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي