شما اینجا هستید:   درباره ما > اهداف > چاپ اهداف
پوسته ای را انتخاب نمایید
select
کانتینر را انتخاب نمایید
select
فایلی را انتخاب نمایید
توکن را انتخاب نمایید
تنظیمی را انتخاب نمایید
مقداری را انتخاب یا وارد نمایید

اهداف كلان شهرداري ، منبعث از طرح جامع تهران و برنامه ريزي استراتژيك شوراي اسلامي شهر تهران درافق 1404 ، در ارتباط با معاونت خدمات شهري:

1. فراهم سازي شرايط، بسترها و زمينه هاي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پايه آرمانهاي يك جامعه اسلامي؛
2. درك عميق از نيازهاي شهروندان و توزيع عادلانه فرصتها و امكانات شهري ميان همه گروههاي شهروند؛
3. رواج فرهنگ شهروندي و شهرنشيني از طريق ارتقاء آگاهيهاي مردم از حقوق و بويژه تكاليف شهروندي؛
4. بسترسازي براي مشاركت شهروندان در اداره شهر جهت تحقق شهر شهروندمدار؛
5. حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا، صدا و منابع طبيعي ) و ايمن سازي شهردر مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيبها؛
6. ساده سازي دريافت خدمات و تسهيلات شهري توسط همه شهروندان؛
7. بهبود و ارتقاء كيفيت محيطي و وضعيت كالبدي شهر؛
8. توجه به پاكيزگي، سرسبزي و زيبايي فضاهاي شهر؛
9. ساماندهي وضعيت دفع زباله شهر تهران؛
10 . رفع يا كاهش انواع آلودگيهاي زيست محيطي؛
11 . ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفا ظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران؛
12 . ساماندهي سيما و منظر شهري با تاكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي