شما اینجا هستید:   درباره ما > اهداف > چاپ اهداف

اهداف كلان شهرداري ، منبعث از طرح جامع تهران و برنامه ريزي استراتژيك شوراي اسلامي شهر تهران درافق 1404 ، در ارتباط با معاونت خدمات شهري:

1. فراهم سازي شرايط، بسترها و زمينه هاي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پايه آرمانهاي يك جامعه اسلامي؛
2. درك عميق از نيازهاي شهروندان و توزيع عادلانه فرصتها و امكانات شهري ميان همه گروههاي شهروند؛
3. رواج فرهنگ شهروندي و شهرنشيني از طريق ارتقاء آگاهيهاي مردم از حقوق و بويژه تكاليف شهروندي؛
4. بسترسازي براي مشاركت شهروندان در اداره شهر جهت تحقق شهر شهروندمدار؛
5. حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا، صدا و منابع طبيعي ) و ايمن سازي شهردر مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيبها؛
6. ساده سازي دريافت خدمات و تسهيلات شهري توسط همه شهروندان؛
7. بهبود و ارتقاء كيفيت محيطي و وضعيت كالبدي شهر؛
8. توجه به پاكيزگي، سرسبزي و زيبايي فضاهاي شهر؛
9. ساماندهي وضعيت دفع زباله شهر تهران؛
10 . رفع يا كاهش انواع آلودگيهاي زيست محيطي؛
11 . ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفا ظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران؛
12 . ساماندهي سيما و منظر شهري با تاكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي