شما اینجا هستید:   درباره ما > راهبردها > چاپ راهبردها

معاونت خدمات شهری راهبردهای خود را در پنج بخش، به شرح زیر تنظیم کرده است: 

1. موضوع محيط زيست شهري
1.1. حفاظت از محيط زيست
1.2. پالايش اراضي صنعتي داخل محدوده شهر و انتقال كامل صنايع مزاحم به شهركهاي صنعتي
1.3. پالايش فعاليت ها و انتقال مراكز آلاينده و پايانه هاي حمل بار به خارج از محدوده شهر
1.4. خصوصي سازي توام با نظارت عاليه بر كليه مراحل مرتبط با بازيافت و تبديل مواد
1.5. بهينه سازي مديريت پسماندها به ويژه پسماندهاي خطرناك، بيمارستاني و نخاله هاي ساختماني و اعمال روش هاي مناسب و جديد براي دفع زباله با كمترين آسيب رساني به محيط زيست
1.6. همكاري و هماهنگي براي كاهش منابع آلودگي هاي زيست محيطي در سطح شهر تهرا ن در امور مرتبط
1.7. برنامه ريزي و هماهنگي با سازمانهاي ذيربط براي بهينه سازي استفاده از آب شهر تهران
1.8. جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و كوچك با فن آوري بالا و پاك به جاي صنايع بزرگ آلاينده و انبارهاي موجود با رعايت قوانين و مقرر
1.9. بكارگيري روشهاي مطلوب و كارآمد براي پاكسازي معابر
1.10. پردازش و دفع مطلوب زباله ها و فراهم نمودن امكان هر چه بيشتر بازيافت زباله

2. موضوع خدمات عمومي و ايمني

تامين ايمني شهر تهران در برابر سوانح طبيعي و غيرطبيعي

2.1. ساماندهي محوطه هاي باز و تجهيز شده درون محله اي براي ايجاد مراكز امداد و ن جات در هنگام بروز زلزله
2.2. انتقال صنايع خطرناك به خارج از محدوده شهر براي كاهش حوادث ثانويه
2.3. استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي باز باقي مانده شهر و بازيافت اراضي بافت هاي فرسوده و يا با عملكردهاي نامتجانس شهري براي رفع كمبودهاي اساسي شهر در زمينه تكميل زير ساخت هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراغت و تفريح
2.4. تامين و افزايش ايمني اماكن حياتي، حساس و مهم، و شريان هاي حياتي شهر و ارتقاء قابليت هاي تهران در شرايط بحران و مقاوم كردن شهر در برابر تهديدات طبيعي و غيرطبيعي با گسترش زيرساخت ها و سازه هاي امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب در تهران (تدارك امكانات لازم براي واكنش اضطراري و مديريت بحران)
2.5. ايمن سازي شهر در مقابل آتش سوزي و ساير حوادث غيرمترقبه با توسعه و توزيع مناسب و سلسله مراتبي مراكز آتش نشاني و پايگاههاي امداد در محدوده شهر
2.6. ساماندهي مشاركت شهروندان در محلات شهري و بكارگيري نيروهاي مردمي با رويكرد محله محوري در مديريت بحران، ضمن ارتقاء توان دفاعي و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات
2.7. حفاظت، احياء و ساماندهي آرامستان هاي تاريخي و محلي، مقبره ها و امامزاده ها و محوطه هاي باستاني
2.8. برنامه ريزي و ايجاد زيرساختهاي لازم جهت توسعه آرامستانهاي شهر تهران و ارائه خدمات بهينه به شهروندان در اين زمينه

3. موضوع فضاي سبز و نماي شهري
3.1. حفاظت، توسعه و ساماندهي باغات، مناطق حفاظت شده، پارك هاي جنگلي و شهري (از جمله لويزان، غزال، سرخه حصار، عباس آباد، پرديسان و چيتگر ) و پهنه هاي طبيعي – تاريخي بي بي شهربانو و چشمه علي در محدوده و حريم شهر
3.2. استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي باز باقي مانده شهر و بازيافت اراضي بافت هاي فرسوده و يا با عملكردهاي نامتجانس شهري براي رفع كمبودهاي ا ساسي شهر در زمينه تكميل زيرساخت هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراغت و تفريح
3.3. حفظ و توسعه فضاهاي عمومي و خدماتي
3.4. ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هر گونه گسترش شهر:  حوزه معاونت خدمات شهري به منظور حفاظت موثر و هويت بخشي به محدوده شهر، موظف به ايجاد و ساماندهي كمربند سبز شهر به موازات خط محدوده شهر با مجموعه اي از كاربري هاي سبز (پارك هاي جنگلي و شهري، باغات شهر، غيرمثمر  و ...)  است
3.5. برنامه ريزي براي ساماندهي مطلوب مكان و فضاي شهري
3.6. تامين خدمات و فضاهاي عمومي مور د نياز جمعيت ساكن در مناطق جنوبي و مركزي شهر به منظور تامين عدالت اجتماعي در شهر
3.7. تضمين پايداري مناطق حفاظت شده و تنوع زيستي اكوسيستم هاي درون شهري و پيرامون شهر
3.8. حفاظت و ساماندهي كوهساران و كوهپايه هاي پيراموني شهر با ايجاد كمربند سبز، تجهيز رود دره ها و هدايت و مداخله در نحوه استفاده از اراضي كوهسار در محدوده و حريم شهر
3.9. افزايش راندمان آبياري فضاي سبز و پاركها با بهره گيري از روشهاي نوين آبياري و اتخاذ روش هاي علمي جهت كاهش نياز آبي فضاي سبز
3.10. احداث تصفيه خانه هاي مورد نياز در محلهاي مناسب و استفاده از آب باز يافتي در نگهداري و توسعه فضاي سبز و اعمال سياستهاي جلوگيري از مصرف فاضلاب خام در فضاهاي سبز
3.11. كاهش هزينه هاي توليد آب و تصفيه فاضلاب با استفاده بهينه از آب در فضاي سبز
3.12. ساماندهي فضاهاي باز و سبز در مناطق مستعد براي تغذيه آبخوان تهران بويژه پس از اجراي طرح فاضلاب و يا هدايت آبهاي سطحي به جنوب شهر براي ايجاد تعادل مناسب در آبخوان و كاهش خطرات سيل
3.13. برنامه ريزي جهت توسعه فضاي سبز و تقويت ريه هاي تنفسي شهر تهران
3.14. توسعه فضاهاي سبز عمومي، تفرجگاهي و گردشگري
3.14.1. توسعه فضاهاي سبز يا مقياس عملكردي شهري، منطقه اي، ناحيه اي و محلي براي تامين حداقل 10 مترمربع سرانه فضاي سبز در شهر تهران با توزيع متعادل در سطح شهر
3.14.2. حفاظت ، ساماندهي و بهره برداري از قابليت هاي پارك هاي جنگلي طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها با ارتقاء عملكرد براي ايجاد فضاهاي مناسب تفرج، گذران اوقات، بازي و ورزش، پذيرايي و گردشگري و مديريت بحران
3.14.3. ساماندهي رودخانه ها و مسيل ها به ويژه رودخانه كن به عنوان يك محور سبز شمالي – جنوبي شهري و گردشگري با مداخله هماهنگ و يكپارچه
3.14.4. تخصيص پهنه اي ويژه اي از سطح شهر براي تفرج و گردشگري به ويژه در كرانه هاي پيراشهري تهران شامل حريم شمال شرقي، شرقي، جنوبي (بي بي شهربانو) و شمال غربي (منطقه 22)
3.14.5. ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء سطح خدمات مورد نياز صنعت گردشگري و مكانيابي فضاهاي مناسب شهر براي استقرار مراكز اقامت و پذيرايي با استانداردهاي جهاني
3.15. ساماندهي كالبد شهر تهران با اتكا بر ساختار طبيعي و بسترهاي زيست محيطي آن به ويژه رود دره هاي ارزشمند شهر و تداوم آنها به طرف جنوب به عنوان عناصر و محورهاي بارز براي استخوان بندي شهر
3.16. ساماندهي و ارتقاء ه ويت سيما و منظر شهري تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي ايراني –اسلامي
3.16.1. ساماندهي فضاهاي شهري از نظر كيفيت هاي محيطي و انتظام بصري، هويت بخشي و پاسخگويي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان
3.16.2. ارتفاء كيفيت محيط شهري با توسعه عرصه هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري
3.16.3. ارتقاء كيفيت معماري شهر تهران با ساماندهي نماها و سيما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ايمني و زيبايي، انسجام بخشي به كالبد محله ها و ايجاد تركيبات شكلي و حجمي مناسب براي ابنيه خاص شهر
3.17. تامين امنيت و سلامت در عرصه هاي سكونت با ساماندهي شبكه هاي دسترسي مناسب و حركت پياده براي تردد آرام در محلات و بين محلات مسكوني و حركت معلولين
3.18. هويت بخشي به كالبد شهر با تاكيد بر هويت محله اي و توجه اساسي به ساختار تاريخي به ويژه پهنه ارزشمند مركزي كه متشكل و محصول پيوند و فرايندهاي گسترش سه هسته تاريخي تهران، ري و تجريش است
3.19. حفاظت و ساماندهي جريان هاي طبيعي آب(مسيل ها، رودهاي فصلي و آبراهه هاي مهم) در محدوده شهر و ايجاد فضاهاي تفرجي جذاب و با طراوت در حاشيه جريان هاي سطحي آب شهر
3.20. احياء مراكز و ساماندهي بافت ها و پهنه هاي تاريخي شهر و هسته هاي سكونتي ارگانيك شهر (بافت هاي روستايي ارزشمند طبق ضوابط مربوط)

4. موضوع اقتصاد شهري
4.1. استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي سبز باقيمانده شهر و بازيافت اراضي بافت هاي فرسوده و يا با عملكردهاي نامتجانس شهري براي رفع كمبو دهاي اساسي شهر در زمينه تكميل زيرساخت هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز، عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراعت و تفرج
4.2. ايجاد نظام يكپارچه توزيع
4.3. ساماندهي و بهينه سازي مصرف شهروندان و دسترسي يكسان و آسان مردم به كالا و خدمات مورد نياز
4.4. توسعه فروش الكترونيكي و بهبود روشهاي خريد
4.5. ارتقاء فروش ، بهبود خدمات و افزايش رضايت شهروندان

5. موضوع اطلاع رساني، پژوهش و آموزش شهروندي 
5.1. جلب مشاركت عمومي براي ارتقاء كيفيت زندگي و حمايت از شوراها و نهادهاي مردمي با رويكرد محله محوري، براي اداره امور شهر به صورت م حلي و مشاركتي در سطح محلات ، نواحي و مناطق شهري
5.2. بكارگيري روشهاي اطلاع رساني مدرن و موثر
5.3. تحقق شهر شهروندمدار
5.3.1. ايجاد زمينه هاي مشاركت شهروندان در اداره امور مرتبط با خدمات شهري در سطح شهر
5.3.2. فراهم نمودن زمينه تغيير مفهوم شهرنشيني به شهروندي از طريق اشاعه آموزش شهروندي در زمينه خدمات شهري
- آموزش و اطلاع رساني به شهروندان در خصوص وظايف شهروندي، تعهدات شهروندي و فرهنگ شهرنشيني در زمينه خدمات شهري
- آگاهي بخشي به شهروندان در خصوص برنامه هاي خدمات شهري و تشويق آنان به مشاركت در برنامه هاي اداره شهر
- استفاده از ظرفيت ها ي رسانه اي از جمله صدا و سيما و مطبوعات جهت آموزش و تقويت شهروندي در زمينه امور خدمات شهري