شما اینجا هستید:   خدمات > کودکان
 بازی ها

 

 

بازی تفکیک زباله
(ویژه خردسالان)

در این بازی، کودک باید زباله هایی رو که شخص داخل بازی انتخاب می کند را تفکیک کرده و آنها را در سطل های مخصوص خود بیندازد.

دانلود

 

بازی تفکیک زباله
(ویژه خردسالان)

در این بازی، کودک باید زباله هایی را که بر روی زمین ریخته شده است را جمع آوری کرده و در سطل درست بریزد. در صورت تفکیک اشتباه زباله، نمره منفی به حساب بازیکن گذاشته می شود.

دانلود

 

بازی شهر پاکیزه
(خردسالان)

در این بازی، کودک در درون یک مارپیچ باید زباله ها را جمع نماید.

دانلود

 

بازی پاکسازی دریا
(کودکان)

در این بازی، کودک به عنوان مامور پاکسازی دریا، باید از دریا را پاکسازی نماید.

دانلود

 

بازی بازیافت
(کودکان)

در این بازی، کودک با توجه به رنگ و نوع ماده بازیافتی باید آنها را از طریق جرثقیل مربوطه از هم تفکیک نماید و در سطل های مخصوص خود بیاندازد

دانلود

 

بازی تفکیک زباله
(کودکان)

در این بازی، کودک به عنوان مامور بازیافت باید بر اجرای صحیح تفکیک پسماندها نظارت نماید.

دانلود

برای استفاده از بازی ها، اول آنها را دانلود نموده و سپس توسط برنامه Zip باز نمایید.