معرفی معاون

سوابق اجرایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران