ماموریت های بسیج

ماموریت های بسیج معاونت خدمات شهری

جذب  کارکنان شهرداری ، سازماندهی ، آموزش،تجهیز حفظ و انسجام وبکارگیری نیروهای بسیجی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی، امنیتی ،  دفاعی ،سازندگی حوادث غیر مترقبه و...با اولویت مقابله با تهدیدات نرم فرهنگی اجتماعی  دشمن وگردان امداد ونجات از طریق رده های مقاومت