مشاهده خبر

1397/6/18

آمار بازدیدکنندگان:187

گزارش طرح ویژه نظافت و پاكسازي، لايروبي و رسوب برداري انهار روباز و روبسته شبكه فرعي جمع آوري آبهاي سطحي

مهندس عطایی مدیر کل امور خدمات شهری در دهمین جلسه شورای معاونین خدمات شهری ،  گزارش ارزیابی عملکرد طرح ويژه نظافت و پاكسازي، لايروبي و رسوب برداري انهار روباز و روبسته شبكه فرعي جمع آوري آبهاي سطحي را ارائه دادند.
طرح ویژه نظافت و پاكسازي، لايروبي و رسوب برداري انهار روباز و روبسته شبكه فرعي جمع آوري آبهاي سطحي در  بازه زماني : از مورخ  97/05/01 الـي 97/05/31بـه مـدت 30 روز انجام گرفت و در اين طرح براي اولين بار ارزيابي عملكرد نواحي منطقه توسط واحدهاي ستادي منطقه، بازرسی منطقه، سازمان مدیریت پسماند، بازرسی حوزه  و اداره کل امور خدمات شهری صورت پذیرفت.
مهندس عطایی اظهار داشتند با توجه به برنامه هاي شهردار محترم تهران در خصوص شهر زيست پذير ـ شهروند مشاركت پذير و به منظور بهبود شاخص هاي زيست پذير شهر و ارتقاء كيفيت نگهداشت و ايمني در شهر، طبق دفترچه نظام فني و اجرايي رفت و روب و جمع آوري پسماند و وظايف محوله به پيمانكاران خدمات شهري، طرح ويژه نظافت و پاكسازي، لايروبي و رسوب برداري انهار روباز و روبسته شبكه فرعي جمع آوري آبهاي سطحي با برنامه ها و اهداف پیش پینی شده اجرا گردید که از جمله اهداف اجرایی این طرح :  نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد پيمانكاران خدمات شهري نواحي به منظور جلوگيري از انتقال ضايعات حاصل از رفت و روب معابر اصلي و فرعي به مجاري روباز و روبسته شبكه جمع آوري آبهاي سطحي و فضاي سبز، رفع نواقص شبكه هاي زباله گير و رسوبگير و جلوگيري از انتقال و هدايت زباله و رسوبات به مجاري اصلي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي  اجرا گردید.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.